Georg Fischer Automotive (Suzhou) Co. Ltd.

Changyang Street Suzhou Industrial Park
215021 CN-Jiangsu Province
China
Email: mujia.zhang(at)georgfischer.com
WWW: www.gfau.com
Phone: +86 512 6283 6333
Fax: +86 512 6283 6062